โปรดเกล้าฯ ตั้ง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย แทน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศ
Share on facebook
Share on twitter

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย แทน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เป็น สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สศท.”

ขอบคุณแหล่งข่าว : ข่าวสด

ข่าวล่าสุด

หมวดข่าว : ทั่วไป